Blech Dach Tereszkiewicz Spółka Jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0023/19 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Blech Dach Tereszkiewicz Sp. j.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0023/19-00 z dnia 27.02.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.   

Wartość projektu: 57 810,00zł

Dofinansowanie: 39 950,00 zł